برگزاری انتخابات هیئت رئیسه و انتخاب آقای حمیدرضا جعفری به عنوان رئیس هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی

به اطلاع می رساند:

انتخابات هیئت رئیسه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی روز یکشنبه مورخ 1400/02/12 برگزار گردید که جناب آقای حمیدرضا جعفری با اخذ بیشترین رأی به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای داود معظمی به عنوان نائب رئیس، آقای احمد گلمکانی به عنوان مسئول مالی و آقای حمید بیک زاده به عنوان دبیر از سوی اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.