اگر 'تنظیم نشده است' را انتخاب نمایید تصویر بر اساس کلاس '.img_caption.none' نمایش داده می شود که معمولا در کنار صفحه نمایش داده می شود.
با انتخاب 'بله'، تصویر می تواند عنوان داشته باشد.