حضرت علی علیه السلام اَلْخَيْرُ لا يَفْنى؛ كار خير هرگز فانى نمى شود. شرح غررالحكم: ج 1، ص 229

اوقات شرعی اهداف و اعضا

اهداف

1. تهیه آئین نامه آموزشی و پژوهشی
2. شناخت نيازهاي آموزشي كارشناسان و كارآموزان
3. شناسائي امكانات نمایندگی مرکز و پیشنهاد جهت تامین سایر امکانات خدمات آموزشی
4. شناخت و معرفي اساتيد و مربيان آموزشي از بين كارشناسان نمایندگی مرکز و خارج آن با معرفي گرو‌ههاي تخصصي و تأئيد كميسيون آموزش
5. برنامه ريزي آموزشي براي كارآموزان در دو بخش عمومي و تخصصي.
6. تنظيم برنامه تقسيم كارآموزان و بازآموزی كارشناسان
7. نظارت بر آموزش كارآموزان و بازآموزي كارشناسان.
8. ارائه پيشنهاد براي كارشناساني كه لازم است دوره‌هاي آموزش را بگذرانند.
9. تنظيم برنامه آموزشي و سيلابس دروس كه توسط گروه‌هاي تخصصي پيشنهاد‌مي‌شود.
10. آموزشي كردن برنامه‌هاي پيشنهادي از طرف گروههاي تخصصي و يا كميسيونهاي تعيين‌صلاحيت.
11. برنامه ريزي دوره‌هاي آموزشي براي افزايش صلاحيت كارشناسان باتوجه به مصوبات شورايعالي.
12. تهيه برنامه‌هاي آموزشي براي صلاحيت‌هاي ويژه كارشناسان رشته‌هاي مختلف براساس مصوبات‌ مرکز
13. تهيه دستورجلسات و تعيين زمان جلسات مستمر كميته آموزش. 14. ارائه پيشنهادات و برنامه‌هاي اجرائي به هيأت مديره نمایندگی جهت تصويب.

 کمیته آموزش و تحقیقات

كميتــــه 1 :

كميتــه آموزش و تحقيقات

مسئول‌‌راه اندازي:

 

اعضاء‌كميته

 

وظائف‌پيشنهادي

1.    تهیه آئین نامه آموزشی و پژوهشی

2.    شناخت نيازهاي آموزشي كارشناسان و كارآموزان

3.    شناسائي امكانات نمایندگی مرکز و پیشنهاد جهت تامین سایر امکانات خدمات آموزشی

4.    شناخت و معرفي اساتيد و مربيان آموزشي از بين كارشناسان نمایندگی مرکز و خارج آن با معرفي گرو‌ههاي تخصصي و تأئيد كميسيون آموزش

5.    برنامه ريزي آموزشي براي كارآموزان در دو بخش عمومي و تخصصي.

6.    تنظيم برنامه تقسيم كارآموزان و بازآموزی كارشناسان

7.    نظارت بر آموزش كارآموزان و بازآموزي كارشناسان.

8.    ارائه پيشنهاد براي كارشناساني كه لازم است دوره‌هاي  آموزش را بگذرانند.

9.    تنظيم برنامه آموزشي و سيلابس دروس كه توسط گروه‌هاي تخصصي پيشنهاد‌مي‌شود.

10.            آموزشي كردن برنامه‌هاي پيشنهادي از طرف گروههاي تخصصي و يا كميسيونهاي تعيين‌صلاحيت.

11.            برنامه ريزي دوره‌هاي آموزشي براي افزايش صلاحيت كارشناسان باتوجه به مصوبات شورايعالي.

12.         تهيه برنامه‌هاي آموزشي براي صلاحيت‌هاي ويژه كارشناسان رشته‌هاي مختلف براساس مصوبات‌ مرکز

13.            تهيه دستورجلسات و تعيين زمان جلسات مستمر كميته آموزش.

14.            ارائه پيشنهادات و برنامه‌هاي اجرائي به هيأت مديره نمایندگی جهت تصويب.

تاريخ‌جلسات

 

محل جلسه

 

رابط اجرائي

 

1403788852

ghoveh

1403788782

1403788896

mashhadcityhall

nezammohandesi

 

مرکز کارشناسان رسمی دادگستري استان خراسان رضوی با بیش از 465 کارشناس آماده خدمت رسانی می باشد

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745