امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297

اوقات شرعی تعرفه دستمزد كارشناسان راه و ساختمان و نقشه‌برداري شامل رشته‌هاي: (راه و ساختمان و نقشه‌برداري- معماري و شهرسازي- معماري داخلي و تزئينات مهندسي ترافيك و مهندسي محيط زيست- ابنيه و آثار باستاني امور ثبتي- برنامه‌ريزي شهري)

   . گروه 6 ـ راه و ساختمان شامل رشتههاي:
(راه و ساختمان ـ معماري داخلي و تزئينات ـ مهندسي ترافيک ـ
برنامهريزي شهري ـ مهندسي محيط
زيست ـ امور ثبتي ـ
ابنيه و آثار باستاني ـ نقشه
برداري)

         رشته راه و ساختمان:
         ماده 34ـ دستمزد ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ابنيه و مصـالح ساختماني و تعيين حقـوق کسب و پيشـه و تجـارت و سرقفلـي مطـابق مـاده 11 اين تعرفه تعيين مي
شود.
         ماده 35ـ دستمزد تطبيق نقشه
هاي ساختماني با وضعيت محل و بنا براي هر متر مربع مساحت زيربنا 4/000 ريال و حداقل 1/500/000ريال و حداکثر 15/000/000 ريال است.
         ماده 36ـ دستمزد تطبيق مشخصات قراردادي ساختمان
ها با وضعيت محل و بنا براي هر متر مربع مساحت زيربنا 4/000 ريال و حداقل 1/500/000ريال و حداکثر 20/000/000است.
         ماده 37ـ دستمزد تهيه نقشه
هاي معماري و سازه ساختمانهاي موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائي بشرح زير ميباشد.
         1ـ معماري کلي هر متر مربع 3000
ريال و حداکثر 1/500/000 ريال و حداکثر 30/000/000 ریال .
         2ـ سازه هر متر مربع 4/000 ریال و حداقل 1/500/000 ریال و حداکثر 40/000/000 ریال
         ماده 38ـ دستمزد افراز و قطعه
بندي مستلزم تهيه نقشه دقيق قطعات افرازي و صورت ارزيابي آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زير است:
         1ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسيم ترکه بر اساس ماده 11 اين تعرفه به اضافه بيست درصد.
         2ـ در صورتي که نقشه ملک مورد افراز تهيه نشده باشد هزينه نقشه بر اساس تعرفه نقشه
برداري مربوط علاوه بر دستمزد رديف 1 محاسبه ميشود.

         تبصره ـ در مواردي که واحدهاي ساختماني با هر نوع کاربري که بصورت آپارتمان، طبقه يا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه يا بلوک اول به ميزان مقرر در مادتين 34 الي 3368 اين تعرفه محاسبه و براي بقيه طبقات و يا بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.


        
ماده 39ـ دستمزد تشخيص زمين مسبوق به احياء از نظر ساختماني تا مساحت 1000 متر مربع 1/500/000 ريال و براي هر يک هزار متر مربع مازاد، مبلغ 800.000 ريال اضافه ميگردد.
         رشته نقشه
برداري و رشته امور ثبتي
        
ماده 40ـ  پياده کردن محدوده پلاک ثبتي در نقشه و عکس هوايي:
         1ـ اگر گذر بند مشخص باشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 2.000.000 ريال.
نسبت به مازاد تا 10 هکتار، براي هر مترمربع 200 ريال.
از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 100ريال و حداکثر 40.000.000 ريال.
         2ـ اگر گذر بند مشخص نباشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 6.000.000 ريال.
نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر متر مربع 200 ريال
از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 100ريال و حداکثر 60.000.000 ريال.
        
ماده 41ـ حقالزحمه نقشهبرداري اراضي و تهيه پروفيل و غيره بر مبناي بند 2 ماده 39 و حداکثر 60.000.000 ريال.
        
ماده 42ـ حقالزحمه مطالعه پرونده ثبتي و تشخيص محل پلاک مورد نظر در املاک تا 1000 متر مربع حداقل 1/500/000ريال و نسبت به مازاد تا 5000 متر مربع براي هر متر مربع 800 ريال و از 5000 متر مربع تا 50000 متر مربع نسبت به مازاد براي هر متر مربع 400 ريال و از 50000 متر مربع به بالا نسبت به مازاد براي هر متر مربع 200 ريال و حداکثر سی ميليون ريال.
        
ماده43ـ دستمزد نقشه‌برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات و مسير انهار و كانالها و رودخانه‌ها با مقياس 1000/1 به صورت پيمايش با تعيين محل چاه‌ها، حداقل 1/500/000ريال است و حداكثر با نظر مقام قضائي مي‌باشد.
        
ماده44ـ دستمزد تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلافات املاك خارج از محدوده شهرها:
         1ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك مورد نظر و تشخيص حدود آن در املاك مزروعي تا يك هكتار حداقل 2.000.000 ريال است.
         2ـ در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد به ازاء هر هكتار مازاد، بيست درصد به دستمزد اضافه مي‌شود و حداكثر 6 ميليون ريال مي‌باشد.
        
ماده45ـ دستمزد كارشناسي رشته شهرسازي:
         1ـ حق‌الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق طرح‌هاي تفكيك اراضي شهري با ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زير است:
         1ـ1ـ طرح تفكيك با دو قطعه زمين، مبلغ 5/000/000 ريال.
         1ـ2ـ طرح تفكيك با 3 تا 10 قطعه زمين، مبلغ 1/000/000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
         1ـ3ـ طرح تفكيك با بيش از 10 قطعه زمين، مبلغ 300/000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
         2ـ حق‌الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق كاربري اراضي شهري با طرح‌هاي توسعه شهري به شرح زير مي‌باشد:
         2ـ1ـ كاربري يك يا دو قطعه زمين مجاور با يكديگر مبلغ 5.000.000 ريال.
         2ـ2ـ كاربري 3 تا 10 قطعه زمين مجاور با هم، مبلغ 700/000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
         2ـ3ـ كاربري بيش از 10 قطعه زمين مجاور با هم، مبلغ 300/000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
         3ـ حق‌الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق شهري ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زير مي‌باشد:
         3ـ1ـ ساختمان با يك يا دو واحد قابل تفكيك، مبلغ 5.000.000 ريال.
         3ـ2ـ ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفكيك، مبلغ 700/000ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد.
         3ـ3ـ ساختمان با بيش از 10 واحد قابل تفكيك، مبلغ 300.000 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 10 واحد.
         تبصره ـ دستمزد ساير رشته‌هاي زيرگروه 6 طبق ماده 10 اين تعرفه خواهد بود.

1403788852

ghoveh

1403788782

1403788896

mashhadcityhall

nezammohandesi

 

مرکز کارشناسان رسمی دادگستري استان خراسان رضوی با بیش از 465 کارشناس آماده خدمت رسانی می باشد

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745